حصار محصول محصولات مواد غذایی مواد غذایی

حصار: محصول محصولات مواد غذایی مواد غذایی کرمانشاه علوم پزشکی برچسب گذاری موادغذایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار و « ديگران»

اين شايعات وقتي قوت گرفت كه عنوان استعفاي محمدعلي نجفي از حزب كارگزاران سازندگي مطرح شد و در تحليل آن يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب با كنايه آن را دوري از كارگزا

شهردار و « ديگران»

شهردار و « ديگران»

عبارات مهم : اخبار

اين شايعات وقتي قوت گرفت كه عنوان استعفاي محمدعلي نجفي از حزب كارگزاران سازندگي مطرح شد و در تحليل آن يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب با كنايه آن را دوري از كارگزاران و نزديكي به «ديگران » توصيف كرد.

شهردار و « ديگران»

فارغ از آن كه بسياري سابقه حضور كوتاه مدت نجفي در شرکت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سال 92 را ملاك استدلال خود قرار مي دادند تا بگويند او مدت زيادي در شهرداري دوام نمي آورد شايعه ديگري نيز به اين بحث افزوده شد كه محمدباقر قاليباف در اظهارنظري مدعي شده است شهردار كنوني 6 ماه بيشتر در اين پست دوام نمي آورد. اظهارنظري كه هيچ يك از نزديكان قاليباف آن را تاييد نكردند. تلاش خبرنگار «اعتماد» براي ريشه يابي اين شايعه ها به آدرس هايي منجر شد كه سر در آن سوي مرزها داشت. از يك سو اصلاح طلبان منتقد نجفي چنين برنامه اي را منتفي مي دانستند از سوي ديگر برجسته شدن شايعات، اعضاي شورا پنجم را به واكنش واداشت و آنها نيز عنوان را متوجه متضرران از تصميمات نجفي در شهرداري مي دانستند و در عين حال اصولگرايان فعال در حوزه شهري نيز منكر خشنودي از شكست شهردار كنوني شده است اند.

به نظر مي رسد بيش از همه سناريوهايي كه براي طرح اين شايعات مي توان پذيرفت عنوان ضرر و زيان ناشي از تصميمات نجفي در از بین بردن برخي از فعاليت هاي مالي و اقتصادي در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران مي تواند منشا اين شايعه ها باشد.

اين شايعات وقتي قوت گرفت كه عنوان استعفاي محمدعلي نجفي از حزب كارگزاران سازندگي مطرح شد و در تحليل آن يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب با كنايه آن را دوري از كارگزا

اما مهم ترين پرسشي كه اين گزارش براي يافتن پاسخ آن به رشته تحرير در آمد اين است كه چه كسي يا چه گروه هايي از شكست نجفي بيشترين سود را مي برند؟

آغاز سناريوي بركناري شهردارجديد پایتخت کشور عزیزمان ایران برمي گردد به تابستان امسال. يعني همان وقت كه زمزمه هاي گزینش محمدعلي نجفي به عنوان اصلي ترين گزينه تصاحب كرسي شهرداري تهران، بيشتر و بيشتر مي شد. همان دوران شايعاتي در فضاي مجازي دست به دست مي شد كه مضموني اينچنيني داشت: نجفي قرار است فقط 7-6 ماه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد و بعد از آن جاي خود را به فردي ديگر خواهد داد. به زعم اين افراد، نجفي قرار بود با تجربه اي كه دارد، شهرداري آن روزها كه به گفته اصلاح طلبان، نهادي سوخته بود را، از وضعيت بحراني اش خارج كند و بعد از فروكش كردن حملات احتمالي اصولگرايان، شخص ديگري سكان هدايت شهر را عهده دارشود. اين اخبار حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشته، شهردار بعدي پایتخت کشور عزیزمان ایران را، محسن هاشمي معرفي مي كردند. اين شايعات ولی در آن وقت كاملا از سوي اصلاح طلبان رد شد. حالا دقيقا 6 ماه بعد از انتصاب نجفي به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و درست زماني كه وي براي نخستين بار در ويژه نامه يك روزنامه اصلاح طلب، درمقام دفاع از خود برآمده بود، دوباره بازار اين اخبار و «رفتن» وي، داغ شد. اين اخبار غيررسمي مدعي بود كه در جلسه اي با حضور سران اصلاح طلبان، حاضران ضمن تاكيد برعملكرد پرانتقاد شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خواستار بركناري وي شده است اند. براساس اين اخبار، درنهايت حتي گزينه هايي نيز براي جايگزيني شهردار كنوني در سال آتي، مطرح شده است هست. «اسحاق جهانگيري، حبيب الله بيطرف و محسن هاشمي» گزينه هايي بوده اند كه در جلسه اصلاح طلبان به عنوان گزينه هاي جانشيني شهردار كنوني پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است اند. اين اخبارو شايعات باعث شده است تا اين روزها و در محافل متفاوت اين پرسش با قوت و شدت هر چه بيشتر مطرح شود كه: واقعا شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران كه خواهد بود ؟ نجفي يا…؟

اما با اين وجود اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران كه همگي از اصلاح طلبان حامي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند، اكثرا همچنان به حمايت از نجفي ادامه مي دهند و اين اخبار را شايعاتي در جهت تخريب وي از سوي جناح رقيب و البته برخي از جريان هايي كه منافع آنها با روي كار آمدن نجفي خدشه دار شده است هست، مي دانند. «حسن رسولي» يكي از صورت هاي سياسي عضو شوراي شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران يكي از همين افراد است كه در واكنش به شايعه بركناري قريب الوقوع نجفي از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اخيرا شايعاتي مبني بر رفتن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، چون از پشت پرده اين شايعات مطلع هستم، خدا را شكر مي كنم كه مشخص شد يكي از گلوگاه هاي فساد را بسته ايم. خزانه دار شوراي شهر تصريح كرد: اطمينان مي دهم «محمدعلي نجفي» بر اساس قول و قراري كه گذاشته ايم، عالمانه، آگاهانه و با تعهد كامل اين مسووليت سنگين را با نشانه ارايه تجارب چندين ساله مديريتي خود به حوزه مديريت شهري پايتخت پذيرفته است و با اطلاعات موثق و با قول و قرار و تعهدي كه بين او و ٢١ نفر از اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بسته شده، انجام وظيفه خواهد كرد. وي افزود: دليل توزيع اين شايعات اين است كه نجفي مدير پاكدست، روي گلوگاه هايي كه در گذشته به دور از چشم قاليباف به مركز انواع فساد مديريتي و اداري تبديل شده است بود، دست گذاشته و منافع برخي ها را به خطر انداخته است.

شهردار و « ديگران»

ن‍ژاد بهرام: تكذيب مي كنم

«صراحتا اين شايعات را تكذيب مي كنم». اين جمله آغازسخنان «زهرا ن‍ژادبهرام»، يكي ديگر از فعالان سياسي عضو شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. وي با رد قاطع اينگونه شايعات به «اعتماد» گفت: البته نقدهايي به عملكرد نجفي وجود دارد. ولي ما مثل هميشه از مديري كه گزینش كرده ايم حمايت مي كنيم و ايشان هم در بيشتر امور با ما مشورت مي كند. مصداق بارز آن هم، لايحه بودجه سال 97 شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بود كه شايد از حيث شفافيت و اينكه در اختيار مردم هم قرار داده شد بي سابقه بود. در مورد همين بودجه هم ما انتقادهايي كه داشتيم را مطرح كرديم. مثل انتقادهايي كه در مورد «پاداش هاي اتفاقي» يا «حذف بخشي از بودجه زنان» داشتيم.

اين عضو هيات رييسه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است كه اصولا رويكر اصلاح طلبان رويكردي حمايتي و در عين حال نقد منطقي و عادلانه هست. ولی از آنجايي كه مردم 12 سال با رويكرد شهردار پيشين خو گرفته اند، کارها كنوني شهردارتهران را پراشكال مي بينند: مدلي كه پيش از اين براي مديريت شهري ديده مي شد، مدلي بود مبتني برحمايت تام و همه جانبه و بي قيد و شرط از قاليباف. ولی ما در عين حمايت خود از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقادهاي زيادي را هم به ايشان داشته ايم كه آنها را براق بيان كرده ايم.

اين شايعات وقتي قوت گرفت كه عنوان استعفاي محمدعلي نجفي از حزب كارگزاران سازندگي مطرح شد و در تحليل آن يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب با كنايه آن را دوري از كارگزا

وي همچنين ادامه داد: در كنار اين موضوع، آنچه تاكنون مديريت شهري در طول 12 سال انجام داده بود، سياستي مبتني بر «شو آف» بود. سياستي مبني براينكه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران 4 صبح از منزل بيرون مي آيد و 11 شب به منزل برمي گردد يا روشي كه براساس آن شهردار به محض اينكه اتفاقي بيفتاد، برترك موتور مي پرد و خودش را به محل اتفاق مي رساند. درحالي كه كلانشهر تهران، «مدير» مي خواهد. درست مثل مدل مديريتي «نجفي». قرار نيست شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران كارهاي اجرايي انجام دهد، قرار نيست بلافاصله بعد از وقوع اتفاق اي كوچك، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شال و كلاه كند و به محل اتفاق برود. اگر اينچنين بود بعد آیا مدير و معاون گزینش كرده است؟ همين ها مي تواند دلايلي باشد درمورد انتقادهايي كه امروز به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي كنيد، اين شايعات از سوي چه افراد يا طيف هايي مطرح مي شود، نيز گفت: به نظر خوشبينانه ترين جواب براي پرسش شما اين است كه بگوييم اين شايعات بيشتر از سوي افرادي منتشر مي شود كه به شيوه مديريت 12 ساله شهردار گذشته خو گرفته اند و حالا انتظار دارند نجفي هم به همان سبك و سياق مديريت كند. در كنار اينها بايد به ليست مورد نظر اسامي افرادي كه در انتخابات شهرداري و شوراي شهر شكست خوردند راي نياوردند را نيز اضافه كرد. افرادي كه مدل مديريتي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را ضعيف مي دانند درحالي كه اين ضعف نيست، بلكه درست منطبق براصول مديريتي است.

شهردار و « ديگران»

اعطا: شوراي پنجم پشتيبان پرسشگر نجفي است

سخنگوي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز چند روز قبل اخبار انتشار یافته در مورد بركناري نجفي را رد كرده بود. علي اعطا در همين خصوص و نقدهايي كه به عملكرد شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مي شود به «اعتماد» گفت: درپاسخ به كساني كه «اينگونه مباحث» را مطرح مي كنند، بايد گفت يادتان نرود كه فقط 6 ماه از عمر مديريت جديد گذشته هست. ما معتقديم در اين 6 ماه، علی رغم وجود برخي انتقادها، برآيند کارها و جهت گيري ها قابل دفاع بوده است.

وي همچنين توضيح داد: البته ما سعي مي كنيم منصف باشيم. يعني همان طور كه دستاوردهاي مثبت مديريت دوره قبل را انكار نكرده و بازگو مي كنيم، منكر وجود نقص و كاستي در اين 6 ماهه هم نباشيم.

اعطا در مورد «سياسي» بودن انتشار اين اخبار نيزگفت: اگر طرح «اين مباحث» به دلايل سياسي هست؛ بايد گفت، اينكه عرصه حوزه مديريت شهري به مسابقه هاي سياسي و گروهي تبديل شود به هيچ وجه به مصلحت شهر و شهروندان و حتي به مصلحت جريان هاي سياسي نيست.

وي با تاكيد براينكه بايد سرمايه هاي اجتماعي موجود را حفظ كنيم، گفت: هنر ما بايد اين باشد كه حضور منتقدان را نيز به سرمايه اجتماعي مديريت شهري تبديل كنيم.

سخنگوي شورا در بخش ديگري از سخنان خود به رويكرد شورا در اين دوره اشاره كرده و گفت: روش ما در شوراي پنجم اين است كه در بعد خدمت رساني به شهر و شهروندان، پرسشگرانه، پشتيبان و حامي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و مجموعه مديريت شهري باشيم. در واقع بايد گفت «شوراي پنجم پشتيبان پرسشگر نجفي است.»

دفاع هاشمي از نجفي؛ اجتماع 21 عضو شورا

اين شايعات تا جايي اوج گرفت كه حتي رييس شوراي اسلامي شهر محتاط پایتخت کشور عزیزمان ایران را نيز وادار به واكنش كرد. محسن هاشمي، با تاكيد بر اينكه شايعات روزهاي اخير در برخي شبكه هاي مجازي مبني بر كناره گيري نجفي از سمت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و مذاكره شوراي شهر با كانديداهاي جايگزين، از سوي سخنگوي شورا تكذيب شده است به پايگاه اينترنتي «شهرنوشت» گفت: با اين گونه برخوردهاي رسانه اي و سياسي، سعي در تخريب و كاهش انگيزه مديران و كاركنان مجموعه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند.

هاشمي با بيان اينكه راهكار برطرف كاستي ها، جبران كمبودها است و در اين ميان تخريب، تيشه به ريشه اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام و اميدواري آنان به آينده مي زند، تصريح كرد: انتظار از رسانه ها اين است كه با توجه به مسووليت اجتماعي خود و با در نظرگرفتن چالش ها و شرايط سخت فعلي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه با كمبود نقدينگي و مشكلات جدي مواجه هست، از هرگونه شايعه سازي و تضعيف مديريت شهري بپرهيزند.

رييس شوراي اسلامي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاكيد بر اينكه البته اين به معناي ناديده گرفتن مشكلات نيست، خاطرنشان كرد: تبديل رويكرد مخرب و سياه نمايي به انتقاد سازنده و ارايه پيشنهادهاي مفيد جهت اصلاح وضعيت شهر و تامين رضايت شهروندان است.

اصولگرايان: ما اين اخبار را منتشر نكرده ايم!

تا اينجاي كار به نظر مي رسد، اصلاح طلبان، اصولگراياني كه 14 سال حكومت بر پايتخت را از دست داده اند را عامل اصلي انتشار اين شايعات مي دانند. ولي در برابر اصولگرايان معتقدند كه کارها اصلا به آنها نمي چسبد و در مرام آنها نيست. ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شوراي پيشين كه از صورت هاي مطرح اصولگرايان است در گفت وگو با «اعتماد» با رد اين ادعاي اصلاح طلبان گفت: هيچ عقل سليمي را برنمي تابد كه بخواهد از روي عملكرد 6 ماهه يك مدير، شيوه مديريت وي را نقد كند. بر همين مبنا اگر هركسي – چه اصلاح طلب و چه اصولگرا – بخواهد به نقد عملكرد نجفي بپردازد، به نظرم كمي بي انصافي است و مي تواند مغرضانه باشد.

وي ادامه داد: به نظرم اگر هم بخواهيم نقدي درمورد عملكرد شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته باشيم، بايد اين نقد را در نيمه دوم سال 97 داشته باشيم آیا كه آقاي نجفي در 6 ماهه گذشته، مجبور بوده تا برنامه هاي شوراي چهارم و شهردار گذشته را ادامه دهد تا در سال جديد بتواند، برنامه هاي خودش را پياده كند. تنها در اين صورت است مي توان انتقادها را منصفانه و سازنده دانست.

قناعتي بركناري نجفي از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را آفتي براي شهر دانسته و گفت: درست كه در برهه اي، ما و شوراي پنجم و شهردار كنوني رقيب هم بوديم، ولي هم اينك اعتقاد داريم كه رفتن وي از شهرداري نه به صلاح اصلاح طلبان است و نه اصولگرايان و از همه بدتر نه به صلاح شهروندان تهراني. شهر را نبايد فداي احساسات كرد. چه بسا اگر هم بعد از 9-8 ماه ديگر فرد ديگري هم شهردار شود نمي توان در مورد عملكرد نجفي اظهارنظر كرد و از وي جواب خواست.

وي تاكيد كرد: بنابراين شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بايد بماند، حتي اگر خودش هم بخواهد كه برود! يعني اصلاح طلبان نبايد بگذارند كه برود. اداره پایتخت کشور عزیزمان ایران كار كوچكي نيست و مديران ضعيف را برنمي تابد. در پایتخت کشور عزیزمان ایران روزانه فقط چيزي حدود 2 ميليارد تومان براي رفت و روب كوچه ها و معابر هزينه مي شود. اين شهر مديراني مقتدر و باصلابت مي خواهد نه اينكه اگر 4 نفر آدم جاهل درخواست کردند شهردار را به قول خودشان بركنار كنند، جا بزند.

قناعتي با تاكيد بر اينكه نبايد روحيه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را خراب كرد، گفت: همه ما بايد كمك كنيم تا شهرمان به بهترين نحو ممكن اداره شود. اگر انتقادي هم داريم به دور از غرايض شخصي و سياسي باشد. بله، ما هم به عملكرد نجفي انتقاد داريم. به عنوان نمونه مي خواهيم بدانيم كه نمي شد خط 7 مترو را همزمان با بهره برداري، ايمن سازي كرد؟ يا اينكه آیا اينهمه در مورد اجراي طرح ترافيك جديد تهران، عجولانه برخورد مي كنيد؟ ولي با اين حال، اين موارد نمي تواند دليلي باشد كه ما بخواهيم شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را تخريب كنيم.

عضو هيات رييسه شوراي چهارم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي كنيد چه كساني اين اخبار را منتشر مي كنند و نشانه ارزش از اين کارها چيست؟ نيز گفت: تصورم اين است كه ريشه اين اخبار در خارج از مرزهاست. چون بالاخره پایتخت کشور عزیزمان ایران وجهه اي جهاني دارد و مديريت آن مي تواند در وجهه نظام موثر باشد. ضمن آنكه اگر هم ريشه آن داخلي هم باشد مسلما از سوي دلسوزان نظام نيستند ولي درهرصورت يقين بدانيد كه اين اخبار چه درست و چه غلط از جبهه اصلاح طلبان نشات نمي گيرد.

پلان دوم از سناريوي بركناري شهردار

تجربيات تاريخي چند دهه اخير كشور ما ثابت كرده كه بسياري از اخبار درگوشي و پشت پرده اي كه دهان به دهان مي چرخد يا از طريق فضاي مجازي منتشر مي شود، علی رغم اينكه از سوي مسوولان انكار مي شود، بعد از مدتي به حقيقت مي پيوندد! درست مصداق ضرب المثل معروف: تا نباشد چيزكي، مردم نگويند چيزها…!

مخالفان نجفي كه پروژه خداحافظي او را از شهرداري كليد زده بودند با اين گزینش شكست خوردند.

اما انتقادها نسبت به عملكرد نجفي در 6 ماهه گذشته تنها به اين نهادها و ارگان ها محدود نمي شود. در برابر اخباري به گوش مي رسد كه حكايت از برگزاري جلساتي درخصوص شهردار آينده پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد. بنا بر اخبار غيررسمي، گويا حتي گزينه هايي نيز براي جايگزيني شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران پيشنهاد شده است است.

علي اعطا:

شوراي پنجم پشتيبان پرسشگر نجفي است

محسن هاشمي:

اين گونه برخوردهاي رسانه اي و سياسي، سعي در تخريب و كاهش انگيزه مديران و كاركنان مجموعه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند.

زهرا ن‍ژاد بهرام:

صراحتا اين شايعات را تكذيب مي كنم

حسن رسولي:

شايعاتي مبني بر رفتن شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است هست، چون از پشت پرده اين شايعات مطلع هستم، مشخص شد يكي از گلوگاه هاي فساد را بسته ايم.

اعتماد

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | شهردار | شهرداري | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog